Aanmelden van leerlingen

Als een ouder schriftelijk een leerling aanmeldt bij een basisschool overweegt de basisschool of zij deze leerling direct kan aannemen of bekijkt of er extraLees meer


Aansprakelijkheid en verzekeringen

Leerplein055 heeft voor de Leerplein055-scholen bij Meeùs de volgende verzekeringen ondergebracht: Collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering Alle leerlingen en personeelsleden van de school zijn verzekerdLees meer


Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Afnamedata basisschool eindtoets

De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets voor het schooljaar 2018–2019 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. De papieren Centrale Eindtoets bestaat in 2019Lees meer


Anti-discriminatiebeleid

Onder discriminatie wordt verstaan: ‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging,Lees meer


Bestuur Leerplein055

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van Leerplein055 en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie; de Raad van Toezicht houdt daarLees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

Gymrooster 2018-2019 Maandag: (Mangaanstraat) 8.45u- 9.45u Groep 5   9.45u – 11.45u Groep 3 (dubbele les) Dinsdag: (Klingelbeek) 10.00u – 11.00u Groep 8 11.00u –Lees meer


Brede school

Onze school is onderdeel van Brede School Zuid-West, samen met OBS De Rietendak en PCBS Willem van Oranje. Het doel van de Brede School is:Lees meer


Buitenschoolse opvang (BSO)

Hetkindercentrum.nl verzorgt de buitenschoolse opvang. De naam van de BSO is “Torenkamer” en wordt in de lokalen op de eerste verdieping gerealiseerd. De BSO’leid(st)ers vangen kinderenLees meer


Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het CJG is de plek in Apeldoorn voor opvoeders met kinderen in leeftijd van 0 tot 23 jaar met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. DeLees meer