Aanmelden van leerlingen

Als een ouder schriftelijk een leerling aanmeldt bij een basisschool overweegt de basisschool of zij deze leerling direct kan aannemen of bekijkt of er extraLees meer


Aansprakelijkheid en verzekeringen

Leerplein055 heeft voor de Leerplein055-scholen bij Aon Verzekeringen de volgende verzekeringen ondergebracht: Collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering Alle leerlingen en personeelsleden van de school zijn verzekerdLees meer


Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Activiteiten na schooltijd

Sporttoernooien Onze school doet mee met de verschillende sporttoernooien, die worden georganiseerd door Accres, de afdeling sportstimulering van de gemeente Apeldoorn. De toernooien zijn bedoeldLees meer


Afnamedata Centrale Eindtoets (Cito)

De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets po voor het schooljaar 2019–2020 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van deLees meer


Anti-discriminatiebeleid

Onder discriminatie wordt verstaan: ‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging,Lees meer


Bestuur Leerplein055

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van Leerplein055 en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie; de Raad van Toezicht houdt daarLees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 vinden allen plaats in de gymzaal in de Mangaanstraat op ongeveer 5 minuten lopen van de school. Lees meer


Brede school

Onze school is onderdeel van Brede School Zuid-West, samen met obs De Rietendak en de Willem van Oranje. De gemeente Apeldoorn stelt jaarlijks subsidie beschikbaarLees meer


Buitenschoolse opvang (BSO)

De buitenschoolse opvang op onze school wordt verzorgd door Hetkindercentrum.nl en vindt plaats in op de eerste verdieping van ons schoolgebouw. De pedagogisch medewerkers vanLees meer