Aanmelden van leerlingen

Als een ouder schriftelijk een leerling aanmeldt bij een basisschool overweegt de basisschool of zij deze leerling direct kan aannemen of bekijkt of er extraLees meer


De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) vervult een belangrijke rol binnen de school. De MR heeft tot taak mee te denken, en soms mee te beslissen, in zakenLees meer


Evenementencommissie (EC)

Evenementencommissie (EC) De EC valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de oudervereniging. De  evenementencommissie (EC) bestaat uit enthousiaste ouders die zich gezamenlijk inspannenLees meer


Extra activiteiten gedurende het schooljaar

Kinderboekenweek Onze school stimuleert het lezen van boeken. De school doet actief mee met de jaarlijkse Kinderboekenweek. Ook de Brede School biedt een leuk activiteitenprogrammaLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Onze school laat met foto’s, fotoalbums, en video’s de activiteiten op school zien, bijvoorbeeld tijdens schoolreisjes, (les)activiteiten of feestelijkheden. Wij plaatsen beeldmateriaal op de schoolwebsite, de (digitale)Lees meer


Nieuwe leerlingen

Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er voor uw kind de gelegenheid om een aantal dagdelen naar schoolLees meer


Opvoedingsondersteuning Home-Start

Home-Start en Home-Start+ zijn programma’s voor opvoedingsondersteuning. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met tenminste één kind tot 7Lees meer


Ouderbijdrage

De activiteiten die op school door de Oudervereniging/Evenementencommissie en de leerkrachten worden georganiseerd, kosten natuurlijk geld. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de sinterklaasviering, kerstviering,Lees meer


Ouderportaal ParnasSys

Alle scholen van Leerplein055 maken gebruik van het leerlingenvolgsysteem ParnasSys.  Hierin komen alle relevante gegevens van uw kind te staan. Ouders kunnen via het OuderportaalLees meer


Ouders en school

Inleiding De ouders van de leerlingen maken deel uit van onze schoolgemeenschap. Een goed contact tussen school en ouders is essentieel voor een goede ontwikkelingLees meer


Oudervereniging (OV) De Eendracht

Oudervereniging 2018-2019 Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door ouders van leerlingen van de school en bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.  HetLees meer


Schooltijden

De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 kunnen vanaf 10 minuten voor schooltijd door hun ouder(s) naar binnen gebracht worden. De lessen beginnen omLees meer


Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. HierdoorLees meer


Tussenschoolse opvang (TSO)

Op onze school kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Dat heet tussenschoolse opvang. De kinderen nemen zelf brood, drinken en eventueel een stuk fruit mee.Lees meer


Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) doorLees meer


Waarom kiezen voor De Eendracht?

Uit de twee jaarlijkse enquête die wij onder alle ouders van onze leerlingen afnemen blijkt een zeer hoge oudertevredenheid. Het pedagogisch klimaat op de EendrachtLees meer