Activiteiten na schooltijd

Sporttoernooien Onze school doet mee met de verschillende sporttoernooien, die worden georganiseerd door Accres, de afdeling sportstimulering van de gemeente Apeldoorn. De toernooien zijn bedoeldLees meer


Directie

Maurits Peverelli is de directeur van obs De Eendracht. Hij heeft de dagelijkse leiding over en de eindverantwoording voor alle schoolzaken. Hij is doorgaans vierLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Intern begeleider

Binnen onze school hebben we een intern begeleider (ib-er). De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende, coachende en begeleidende taken. ZijLees meer


Ouderportaal ParnasSys

Alle scholen van Leerplein055 maken gebruik van het leerlingenvolgsysteem ParnasSys.  Hierin registreren wij alle relevante gegevens van uw kind. Ouders kunnen via het Ouderportaal deLees meer


Ouders als onderdeel van de school

De ouders van de leerlingen maken deel uit van onze schoolgemeenschap. Een goed contact tussen school en ouders is een essentieel voor een goede ontwikkelingLees meer


Overgang van groep 2 naar groep 3 en kleuterverlenging

De wet op primair onderwijs (artikel 8)  zegt: “Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een onderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd opLees meer


Pauzes

De pauzetijden van groep 3 t/m 8 zijn gesplitst: Pauzetijden groep 3 en 4: van 10.00 tot 10.15 uur. Pauzetijden groep 5 en 6: vanLees meer


Personeel in de school

Het vaste team op De Eendracht bestaat naast de leerkrachten uit een tweetal onderwijsassistentes ter ondersteuning van de leerkrachten, een vakdocent bewegingsonderwijs, een intern begeleiderLees meer


Schoolplan 2019-2023

Het schoolplan beschrijft de kwaliteit van het onderwijs op de school. Wij laten hiermee zien te voldoen aan alle wettelijke eisen. In de wet staatLees meer


Schooltijden

De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 kunnen vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen, al dan niet begeleid door hun ouder(s) ofLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Taakbeleid en specialisten op school

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: een directeur, een IB’er, groepsleerkrachten en een conciërge. Op De Eendracht zijn verschillende leerkrachten als specialist aangesteld.Lees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Vakanties en vrije dagen

School vakanties in schooljaar 2019-2020: Vakantie Periode Eerste schooldag maandag 2 september 2019 (studiedag!) Herfstvakantie maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019 Kerstvakantie maandag 23Lees meer


Voorkomen van pesten op school

Onze school moet een veilige plek zijn voor alle leerlingen. Onze ambitie is dat alle leerlingen dagelijks met plezier naar school gaan. Pest gedrag wordtLees meer