Directie

Maurits Peverelli is de directeur van OBS De Eendracht. Hij heeft de dagelijkse leiding over en de eindverantwoording voor alle schoolzaken. Hij is doorgaans vierLees meer


Extra activiteiten na schooltijd

Sporttoernooien Onze school doet mee met de verschillende sporttoernooien, die worden georganiseerd door Accres, de afdeling sportstimulering van de gemeente Apeldoorn. Meestal richten deze toernooienLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Onze school laat met foto’s, fotoalbums, en video’s de activiteiten op school zien, bijvoorbeeld tijdens schoolreisjes, (les)activiteiten of feestelijkheden. Wij plaatsen beeldmateriaal op de schoolwebsite, de (digitale)Lees meer


GMR

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpenLees meer


Kleuterverlenging en overgang van groep 2 naar 3

De overgang van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 De school is bepalend in de beslissing welke leerlingen overgaanLees meer


Ouderportaal ParnasSys

Alle scholen van Leerplein055 maken gebruik van het leerlingenvolgsysteem ParnasSys.  Hierin komen alle relevante gegevens van uw kind te staan. Ouders kunnen via het OuderportaalLees meer


Ouders en school

Inleiding De ouders van de leerlingen maken deel uit van onze schoolgemeenschap. Een goed contact tussen school en ouders is essentieel voor een goede ontwikkelingLees meer


Pauzes

De pauzetijden van groep 3 t/m 8 zijn gesplitst. Pauzetijden groep 3 en 4: van 10.00 tot 10.15 uur. Pauzetijden groep 5 en 6: vanLees meer


Personeel in de school

Personeel Het vaste personeel op De Eendracht bestaat uit het leerkrachtenteam, een intern begeleider (IB), een conciërge en een directeur. Vervangende leerkrachten Een groep kan één vaste leerkrachtLees meer


Schoolplan 2015-2019

Elke vier jaar leggen wij onze meerjarenplanning vast in nieuw schoolplan. In het lopende schoolplan voor de periode 2015-2019 zijn onze voor deze periode doelenLees meer


Schooltijden

De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 kunnen vanaf 10 minuten voor schooltijd door hun ouder(s) naar binnen gebracht worden. De lessen beginnen omLees meer


Sponsoring

Sponsoring in relatie tot de school doet zich de laatste jaren steeds meer voor. Leerplein055 verbindt zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezetLees meer


Taakbeleid en specialisten op school

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: een directeur, een IB’er, groepsleerkrachten en een conciërge. Op De Eendracht zijn 3 leerkrachten als specialist aangesteld.Lees meer


Taken van de Intern Begeleider

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Vakanties en vrije dagen

School vakanties in schooljaar 2018-2019: Vakantie Periode Eerste schooldag maandag 27 augustus 2018 Herfstvakantie maandag 22  t/m vrijdag 26 okt. 2018 Kerstvakantie maandag 24 dec. 2018 Lees meer


Voorkomen van pesten op school

Onze school moet een veilige plek zijn voor alle leerlingen. Onze ambitie is dat alle leerlingen met plezier naar school gaan. Pest gedrag wordt nietLees meer