onze school

Op De Eendracht kun je zijn wie je wilt zijn en hebben we aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind en diens talenten. We zijn een school met 227 leerlingen, verdeeld over 10 jaargroepen. Binnen deze jaargroepen gaan kinderen op hun eigen niveau aan het werk.

De afgelopen maanden is De Eendracht flink onder handen genomen. Buiten heeft het kleuterplein een vrolijke fotowand gekregen. Binnen is er geschilderd en zijn de vloeren, plafonds en verlichting vernieuwd. Tevens is er nieuw meubilair gekomen, waardoor de indeling van de hal is veranderd. Dit alles met het oog op de onderwijskundige visie van De Eendracht: zelfstandigheid en verbinding. De vernieuwde hal biedt de leerlingen deze verschillende mogelijkheden.

Samen leren

Op De Eendracht werken we regelmatig groepsdoorbrekend. Dit betekent dat kinderen vanuit verschillende jaargroepen met elkaar samenwerken. Bij ‘race-lezen’ in groep 3 wordt bijvoorbeeld de hulp en expertise van groep 8 ingeschakeld. Daarbij oefent niet alleen groep 3, maar leren de kinderen van groep 8 ook verantwoordelijkheid te dragen voor anderen.

Om dit samen leren extra te bevorderen maken we actief gebruik van werkplekken. In de hal, zowel de grote als de kleine, staan banken en tafels waar de kinderen aan kunnen werken. Met een speciale halpas kunnen zij hier individueel, in duo’s of met een groepje aan de slag gaan.

Leren en workshops

Elke dag staat taal, rekenen en lezen centraal in de klas. Naast deze reguliere vakken besteden we aandacht aan wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming. Vanaf groep 3 wordt er actief gewerkt aan aardrijkskunde, natuur en geschiedenis.

De groepen 5 t/m 8 nemen op vrijdag deel aan het crea-circuit. Kinderen kunnen zich inschrijven voor speciale workshops waarin zij drie weken lang een techniek of vaardigheid leren. Enkele workshop zijn solderen, boetseren en animaties ontwerpen op de iPad. Het circuit is een fijne manier om kinderen breed kennis te laten maken met de verschillende aspecten van kunstzinnige vorming.

Chromebooks en iPads

De kinderen van nu groeien op in een snel ontwikkelende digitale wereld. Om hier goed op aan te sluiten werken we met Chromebooks en iPads. De groepen 1, 2 en 3 werken met de iPad waarop ze middels educatieve apps spelenderwijs kunnen oefenen met rekenen, taal of lezen.
De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van een Chromebook. Via een persoonlijk account gaan ze aan de slag met de oefensoftware van de reken-, taal-, en spellingsmethode. Ook werkstukken en spreekbeurten worden op de Chromebook gemaakt. Een groot voordeel van de Chromebooks is dat kinderen zelf hun werkplek kunnen kiezen en binnen of buiten de klas aan het werk kunnen gaan.

Openbaar onderwijs

De Eendracht is een openbare school. Dit betekent dat wij niet werken vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging, maar openstaan voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing. Wij respecteren ieders opvatting. De Eendracht is daarom een ontmoetingsplek voor kinderen en ouders van verschillende achtergronden. Dit helpt onze leerlingen hun blikveld te verruimen en tolerant te zijn naar mensen met een andere culturele achtergrond.

De naam

De naam De Eendracht is afgeleid van de vroegere Eendrachtstraat school. Onze school, die in 1904 werd gesticht door de gemeente Apeldoorn, stond toen halverwege de Eendrachtstraat. In 1982 kreeg onze school nieuwbouw aan de Beeklustweg in de wijk Bouwhof-Noord. De oude school is afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor woningbouw.

In 1982 is bewust voor de naam De Eendracht gekozen. Enerzijds om aan te geven waar de wortels van onze school liggen, anderzijds geeft de naam iets heel belangrijks aan, namelijk het gezamenlijk ergens voor staan. Leerkrachten, ouders en leerlingen maken samen onze school en eendrachtig wordt er gewerkt aan het welzijn van de kinderen.

 

Delen via