Schoolplan 2019-2023

Het schoolplan beschrijft de kwaliteit van het onderwijs op de school. Wij laten hiermee zien te voldoen aan alle wettelijke eisen. In de wet staat dat het schoolplan voor elke school verplicht is en in ieder geval het volgende bevat:

  • Het onderwijskundig beleid
    •  hier omschrijven onze onderwijsdoelen (ambities) en hoe wij deze willen invullen. We gaan in op welke manier wij de kinderen lesgeven en hoe wij zorgen voor een veilige omgeving.
  • Het personeelsbeleid
    •  hier omschrijven we hoe we onze leerkrachten scholen en de manier waarop de leerkrachten omgaan met de kinderen.
  • De manier waarop de school de kwaliteit van het onderwijs waarborgt en verbetert:
    • hier omschrijven wij hoe we ons onderwijs op de leerling afstemmen, welke verbeteringen er nodig zijn in ons onderwijs en op welke manier wij deze verbeteringen doorvoeren.

Het schoolplan heeft een looptijd van vier jaar. Wij gebruiken het schoolplan om de doelen van elk schooljaar vast te stellen en vast te leggen in onze ontwikkelagenda. (jaarplan). Aan het einde van elk schooljaar leggen we in een jaarverslag verantwoording af aan ouders en bestuur in hoeverre de gestelde doelen ook daadwerkelijk gehaald zijn.

Het huidige schoolplan, voor de periode 2015-2019, loopt af aan einde van het schooljaar 2018-19.

Momenteel werken we aan het nieuwe schoolplan voor de periode 2019-2023.  De schooldoelen in het schoolplan sluiten aan bij de thema’s die spelen bij onze  schoolontwikkeling en zijn deels afgeleid van het strategisch beleidsplan van de Stichting Leerplein055.

Het schoolplan zal eind juni 2019 voor instemming worden voorgelegd aan de MR en vervolgens worden opgestuurd naar de Onderwijsinspectie.