Schoolplan 2024-2027

Elke school is verplicht is tot het opstellen van een Schoolplan.  Het Schoolplan heeft een looptijd van vier jaar en bevat in ieder geval het volgende onderdelen:

  • Het onderwijskundig beleid van de school
  • Het personeelsbeleid
  • Het kwaliteitsbeleid

De schooldoelen in het Schoolplan sluiten aan bij de thema’s die spelen bij onze schoolontwikkeling en die vallen binnen het Koersplan van de Stichting Leerplein055.

Het Schoolplan wordt voor instemming voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en vervolgens opgestuurd naar de Onderwijsinspectie.

Het huidige Schoolplan heeft betrekking op periode 2024-2027.  De schooldoelen voor een specifiek kalenderjaar leggen we vast in een Schooljaarplan.  In het jaarverslag doen we verslag aan onze ouders in hoeverre de gestelde schooldoelen van het afgelopen jaar zijn gehaald.