Schoolplan 2019-2023

Elke school is verplicht is tot het opstellen van een schoolplan. Het schoolplan heeft een looptijd van 4 jaar en bevat in ieder geval het volgende:

  • Het onderwijskundig beleid
    •  hier omschrijven onze onderwijsdoelen (ambities) en hoe wij deze willen invullen. We gaan in op welke manier wij de kinderen lesgeven en hoe wij zorgen voor een veilige omgeving.
  • Het personeelsbeleid
    •  hier omschrijven we hoe we onze leerkrachten scholen en de manier waarop de leerkrachten omgaan met de kinderen.
  • De manier waarop de school de kwaliteit van het onderwijs waarborgt en verbetert:
    • hier omschrijven wij hoe we ons onderwijs op de leerling afstemmen, welke verbeteringen er nodig zijn in ons onderwijs en op welke manier wij deze verbeteringen doorvoeren.

Het huidige schoolplan heeft betrekking op periode 2019-2023.  Wij gebruiken het schoolplan om de doelen van elk schooljaar vast te stellen in schooljaarplan.

Aan het einde van elk schooljaar leggen we in een jaarverslag verantwoording af aan ouders en bestuur in hoeverre de gestelde doelen ook daadwerkelijk gehaald zijn.

De schooldoelen in het schoolplan sluiten aan bij de thema’s die spelen bij onze schoolontwikkeling en vallen binnen het strategisch beleidsplan van de Stichting Leerplein055.

Het schoolplan wordt voor instemming voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en vervolgens opgestuurd naar de Onderwijsinspectie.