Actief Burgerschap

Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturenLees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

De meeste gymlessen op de Eendracht worden door een vakdocent gymnastiek gegeven. Wij zorgen ervoor dat alle leerlingen evenveel profiteren van de kwalitatief hoogwaardige lessenLees meer


Computers en digitale schoolborden

De computer is een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Wij zorgen ervoor dat de kinderen zo optimaal mogelijk met computers kunnen werken. In deLees meer


De Kleutergroepen

In de kleutergroepen werken we op thematische basis, gericht op taal- en rekenbegrippen, voorbereidend schrijven, motoriek, ontwikkeling van de zintuigen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ons kleuteraanbodLees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


Huiswerk

In de onderbouw werken we zo min mogelijk met huiswerk. Kinderen werken intensief op school en moeten thuis ontspannen door lekker te spelen. Wel moedigenLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van opbrengstgericht onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalenLees meer


Missie en visie

Onze missie: Het verzorgen van onderwijs van een hoge kwaliteit aan de ons toevertrouwde kinderen, waarbij de kinderen de rest van hun leven een warmeLees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uurLees meer


Rapportgesprekken

Op de Eendracht hebben ouder(s)/verzorger(s) jaarlijks drie vaste gespreksmomenten. Het eerste gesprek in oktober gaat vooral over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van uwLees meer


Schoolplan 2019-2023

Elke school is verplicht is tot het opstellen van een schoolplan. Het schoolplan heeft een looptijd van 4 jaar en bevat in ieder geval hetLees meer


Schrijfprotocol

Inleiding: Kinderen van dezelfde leeftijd verschillen in motorische ontwikkeling.  Bij het tekenen  in de onderbouw zien we dat sommige kinderen hun bewegingen maken vanuit deLees meer


Teamscholing

Teamscholing Onze school is voortdurend in beweging. We werken continue aan modernisering en verbetering van de onderwijskwaliteit. Daarvoor is het nodig dat ook het schoolteamLees meer


Toelatingsbeleid basisscholen Apeldoorn

De basisscholen van de schoolbesturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep gaan in 2022 over op een gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing voor toekomstige vierjarigen; het toelatingsbeleidLees meer