Actief Burgerschap

Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturenLees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

De meeste gymlessen op de Eendracht worden gegeven door een vakdocent bewegingsonderwijs. Gymlessen kunnen alleen verzorgd worden door de eigen leerkracht, indien hij/zij  gymbevoegdheid heeft.Lees meer


De Kleutergroepen

In de kleutergroepen werken we op thematische basis, gericht op taal- en rekenbegrippen, voorbereidend schrijven, motoriek, ontwikkeling van de zintuigen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ons kleuteraanbodLees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


Gebruik van ICT in ons onderwijs

De computer is een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Wij zorgen ervoor dat de kinderen zo optimaal mogelijk met computers kunnen werken. In deLees meer


Huiswerk

In de onderbouw werken we zo min mogelijk met huiswerk. Kinderen werken intensief op school en moeten thuis kunnen ontspannen. Wel moedigen we ouders aanLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Methodes

Onze belangrijkste opdracht is het verzorgen van opbrengstgericht onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen zoals vastgesteld door het ministerie van onderwijsLees meer


Missie en visie

Onze missie: Het verzorgen van onderwijs van een hoge kwaliteit aan de ons toevertrouwde kinderen, waarbij de kinderen de rest van hun leven een warmeLees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uurLees meer


Ouder-kindgesprekken

Op de Eendracht hebben ouder(s)/verzorger(s) jaarlijks drie vaste gespreksmomenten. Bij alle gesprekken hanteren wij als uitgangspunt dat uw kind aanwezig is bij het gesprek. HetLees meer


Schoolplan 2019-2023

Elke school is verplicht is tot het opstellen van een schoolplan. Het schoolplan heeft een looptijd van 4 jaar en bevat in ieder geval hetLees meer


Schrijfprotocol

Inleiding: Kinderen van dezelfde leeftijd verschillen in motorische ontwikkeling.  Bij het tekenen  in de onderbouw zien we dat sommige kinderen hun bewegingen maken vanuit deLees meer


Teamscholing

Teamscholing Onze school is voortdurend in beweging. We werken continue aan modernisering en verbetering van de onderwijskwaliteit. Daarvoor is het nodig dat ook het schoolteamLees meer


Toelatingsbeleid basisscholen Apeldoorn

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds dit jaar het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer