Aanmelden basisscholen Apeldoorn

Voor het eerst naar de basisschool Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! Sinds 2022 is op deLees meer


Actief Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving. We zien elke dag op elke Leerplein055-school wat openbaar onderwijs voor kinderen en ouders betekent.Lees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

De meeste gymlessen worden verzorgd door Toke Damgrave, onze vakdocent bewegingsonderwijs.  Gymlessen kunnen alleen verzorgd worden door de eigen leerkracht, indien hij/zij  gymbevoegdheid heeft. DeLees meer


De Kleutergroepen

In de kleutergroepen werken we op thematische basis, gericht op taal- en rekenbegrippen, voorbereidend schrijven, motoriek, ontwikkeling van de zintuigen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ons kleuteraanbodLees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


Gebruik van ICT in ons onderwijs

De leeromgeving op De Eendracht is steeds meer ICT-rijk. Instructies worden gegeven door het gebruik van het digibord. Kinderen verwerken opdrachten digitaal, oefenen met softwareLees meer


Huiswerk

In de onderbouw werken we zo min mogelijk met huiswerk. Kinderen werken intensief op school en moeten thuis kunnen ontspannen. Wel moedigen we ouders aanLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Methodes

Onze belangrijkste opdracht is het verzorgen van opbrengstgericht onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen zoals vastgesteld door het ministerie van onderwijsLees meer


Missie en visie

Onze missie: Het verzorgen van onderwijs van een hoge kwaliteit aan de ons toevertrouwde kinderen, waarbij de kinderen de rest van hun leven een warmeLees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uurLees meer


Ouder-kindgesprekken

Op de Eendracht hebben ouder(s)/verzorger(s) jaarlijks drie vaste gespreksmomenten. Bij alle gesprekken hanteren wij als uitgangspunt dat uw kind aanwezig is bij het gesprek. HetLees meer


Schoolplan 2024-2027

Elke school is verplicht is tot het opstellen van een Schoolplan.  Het Schoolplan heeft een looptijd van vier jaar en bevat in ieder geval hetLees meer


Schrijven

Groep 1 en 2 In de kleutergroepen gaat het nog niet om het correct schrijven van letters, maar wel om het uitdagen van de kinderenLees meer


Teamscholing

Teamscholing Onze school is voortdurend in beweging. We werken continue aan modernisering en verbetering van de onderwijskwaliteit. Daarvoor is het nodig dat ook het schoolteamLees meer