Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

Gymrooster 2018-2019 Maandag: (Mangaanstraat) 8.45u- 9.45u Groep 5   9.45u – 11.45u Groep 3 (dubbele les) Dinsdag: (Klingelbeek) 10.00u – 11.00u Groep 8 11.00u –Lees meer


Brede school

Onze school is onderdeel van Brede School Zuid-West, samen met OBS De Rietendak en PCBS Willem van Oranje. Het doel van de Brede School is:Lees meer


Computers en digitale schoolborden

ICT staat hoog in het vaandel bij OBS De Eendracht. Wij vinden de computer een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Wij zorgen ervoor datLees meer


De groepen

De Eendracht telt bij de start van het kalenderjaar 2019 ongeveer 240 leerlingen verdeeld over 11 groepen.  Om te voorkomen dat het aantal leerlingen inLees meer


De Kleutergroepen

In de kleutergroepen werken we met de methode “Schatkist”. Deze methode biedt, op thematische basis, gericht aandacht aan taal- en rekenbegrippen, voorbereidend schrijven, motoriek, ontwikkelingLees meer


Gebruik schrijfmateriaal/-vulpen

Groep 1 en 2 Voor de kleuters gebruiken we dikke en ook driekantige schrijfmaterialen. Groep 3 De kinderen beginnen in groep 3 te schrijven metLees meer


Godsdienstonderwijs

Op onze school worden HVO (humanistisch vormingsonderwijs) en Godsdienstlessen (GVO) aangeboden voor de groepen 5 t/m 8. Ouders en leerlingen kunnen aangeven of zij kiezenLees meer


Huiswerk

In de onderbouw werken we zo min mogelijk met huiswerk. Kinderen werken hard op school en moeten thuis ook ontspannen. Wel vragen we ouders veelLees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: via observaties; met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; met het leerlingvolgsysteem opLees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van opbrengstgericht onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalenLees meer


Missie en visie

Onze missie: Eendracht staat voor samen: wij willen een school zijn waar samen leren, samen spelen en samenwerken centraal staan.   Onze visie op onderwijsLees meer


Rapportgesprekken

Wij doen ons best om de communicatie tussen de school en ouders zo goed mogelijk te laten verlopen en u zo goed mogelijk op deLees meer


Relationele en seksuele vorming

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer


Resultaten en opbrengsten

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer


Schoolplan 2015-2019

Elke vier jaar leggen wij onze meerjarenplanning vast in nieuw schoolplan. In het lopende schoolplan voor de periode 2015-2019 zijn onze voor deze periode doelenLees meer


Teamscholing

Teamscholing Onze school is voortdurend in beweging. We werken continue aan modernisering en verbetering van de onderwijskwaliteit. Dit kan alleen als ook het schoolteam zichLees meer


Uren op jaarbasis

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezetLees meer


Waarom kiezen voor De Eendracht?

Uit de twee jaarlijkse enquête die wij onder alle ouders van onze leerlingen afnemen blijkt een zeer hoge oudertevredenheid. Het pedagogisch klimaat op de EendrachtLees meer