Rapportgesprekken

Wij doen ons best om de communicatie tussen de school en ouders zo goed mogelijk te laten verlopen en u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van schoolontwikkelingen. Daarnaast vinden wij het belangrijk u regelmatig te informeren over hoe uw zoon of dochter het doet in de groep. In het begin van het schooljaar vindt de informatieavond voor ouders plaats. De leerkracht informeert ouders over het onderwijs in het komende schooljaar.  Daarnaast organiseert de school nog drie contactmomenten (10 minutengesprekken) tussen leerkracht en ouders gedurende het schooljaar.  Tijdens het eerste gesprek in oktober/november zal het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind het belangrijkste onderwerp zijn. De gesprekken in februari en juni staan meer in het teken van de leerresultaten. (rapport)

U kunt de schoolresultaten van hun kind ook altijd zelf volgen met het Ouderportaal van ons leerlingenvolgsysteem Parnassys.  Ouders hebben toegang tot Parnassys via een door de school beschikbaar gesteld wachtwoord.

Wij proberen alle kinderen een keer thuis te bezoeken als zij starten op onze school. Meestal zal het huisbezoek plaatsvinden in groep 1, maar we hanteren een uitloop naar groep 2 en eventueel groep 3.

Vanaf groep 7 kijken we met u vooruit naar het vervolgonderwijs op basis van de leerresultaten van uw kind. In groep 8 volgt een definitief advies voor het Voortgezet Onderwijs.

Buiten bovengenoemde georganiseerde contactmomenten, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht om te praten over uw kind. Doet u dit bij voorkeur na schooltijd, zodat de leerkracht rustig de tijd kan nemen. Omgekeerd zullen de leerkrachten niet aarzelen contact met de ouders op te nemen wanneer zij dat nodig achten.