Ouder-kindgesprekken

Op de Eendracht hebben ouder(s)/verzorger(s) jaarlijks drie vaste gespreksmomenten. Bij alle gesprekken hanteren wij als uitgangspunt dat uw kind aanwezig is bij het gesprek.

Het eerste gesprek in oktober gaat vooral over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van uw kind op school. De belangrijkste vraag hierbij is of uw kind met plezier naar school gaat en zich prettig voelt in de groep.

In het tweede gesprek in februari en derde gesprek in juni, staat het rapport centraal en daarmee de leerresultaten en ontwikkeling van uw kind. Ook de werkhouding van de leerling kan onderdeel van het gesprek zijn.

U kunt de schoolresultaten van uw kind op elk moment volgen in het Ouderportaal van ons leerlingenvolgsysteem Parnassys.  Ouders hebben toegang tot Parnassys via een door de school beschikbaar gesteld wachtwoord.

Vanaf groep 7 kijken we met u vooruit naar het vervolgonderwijs op basis van de leerresultaten en werkhouding van uw kind. In groep 8 volgt een definitief advies voor het Voortgezet Onderwijs.

Buiten bovengenoemde georganiseerde contactmomenten, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht om te praten over uw kind. Doet u dit bij voorkeur na schooltijd, zodat de leerkracht rustig de tijd kan nemen. Omgekeerd zullen de leerkrachten tussentijds contact met de ouders opnemen wanneer zij hier reden voor zien.