Rapportgesprekken

We hebben per jaar drie vaste gespreksmomenten met ouders. Het eerste  gesprek in oktober gaat vooral om de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. In het tweede gesprek in februari en derde gesprek in juni, staat het rapport centraal en daarmee dus de leerresultaten en vorderingen van uw kind. Ook de werkhouding van de leerling kan onderdeel van het gesprek zijn.

U kunt de schoolresultaten van uw kind op elk moment volgen in het Ouderportaal van ons leerlingenvolgsysteem Parnassys.  Ouders hebben toegang tot Parnassys via een door de school beschikbaar gesteld wachtwoord.

Vanaf groep 7 kijken we met u vooruit naar het vervolgonderwijs op basis van de leerresultaten van uw kind. In groep 8 volgt een definitief advies voor het Voortgezet Onderwijs.

Buiten bovengenoemde georganiseerde contactmomenten, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht om te praten over uw kind. Doet u dit bij voorkeur na schooltijd, zodat de leerkracht rustig de tijd kan nemen. Omgekeerd zullen de leerkrachten tussentijds contact met de ouders opnemen wanneer zij dat dit nodig achten.