oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door ouders van leerlingen van de school en bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De vereniging kan met andere belangstellenden worden aangevuld.

Het bestuur van de oudervereniging heeft als belangrijkste taken:

  • beheren van de “oudergelden” (vaststellen en innen vrijwillige ouderbijdrage, inkomsten en uitgaven evenementen en schenkingen t.b.v. de school) en ervoor zorg dragen dat deze  gelden zoveel mogelijk weer ten goede komen aan de kinderen op onze school;
  • streven naar een optimale samenwerking met de medezeggenschapsraad (MR) en gevraagd of ongevraagd schriftelijk advies uit te brengen aan de MR over zaken die ouders en of verzorgers in het bijzonder aangaan;
  • beleggen van een ouderavond (minimaal eenmaal per jaar), waarin het financiële jaarverslag, de begroting voor het nieuwe schooljaar en de activiteiten van het bestuur en de (evenementen)commissie(s) worden besproken met de ouders en/of verzorgers.

Belangrijkste taken

  • een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school;
  • de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen;
  • ouders betrekken bij ondersteunende werkzaamheden voor de school;
  • de belangen van de ouders te behartigen bij de MR en bij de schoolleiding.

U als ouder en/ of lid van de oudervereniging kunt via het bestuur van de oudervereniging invloed uitoefenen op allerlei zaken die uw kind(eren) aangaat op onze school. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit de volgende leden (2022):

– Marijke Horst (voorzitter)
– Nina Smid (secretaris)
– Hannie Kollerie (penningmeester)
– Chantal Kerkdijk (vice-voorzitter)
– Annemie Ritzen (algemeen lid)
– Marie-Jose Bonekamp (algemeen lid)
– Rianne Stoel (algemeen lid)

Het bestuur is via e-mail bereikbaar: ov.eendracht@gmail.com

Delen via