De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) vervult een belangrijke rol binnen de school. De MR heeft tot taak mee te denken, en soms mee te beslissen, in zaken die voor de school, leerlingen en ouders van belang zijn. De schooldirectie overlegt met de MR over de belangrijke schoolontwikkelingen. Diverse besluiten die de school aangaan kunnen uitsluitend worden genomen nadat de MR hier expliciet zijn goedkeuring voor heeft verleent.  De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 en het Reglement op de Medezeggenschapsraad.

De MR van onze school bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 teamleden. MR leden hebben zitting voor een periode van drie jaar.  MR leden worden gekozen door de ouders van de school. Hiervoor is een procedure beschreven. Na aftreden is het lid herkiesbaar.

De MR is er voor u allemaal!
Maandelijks komt de MR bijeen. De data van de MR vergaderingen zijn opgenomen in de jaarkalender. Voorafgaand aan elke MR vergadering treft u op de prikwanden in de toegangshallen van de school, de agenda voor de komende vergadering en de notulen van de vorige vergadering aan. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom!
Er wordt verslag gedaan van de MR-vergaderingen in het Infomaandje.

Voor het schooljaar 2017-2018 is de MR als volgt samengesteld:

Namens de ouders:Namens de leerkrachten:
Henk DammingHerman Beekman
Manon RodriguesGemma Velders
Jorgen TrommelSeline De Meyer
                                              .

De MR vergaderingen zijn in principe op elke tweede maandag van de maand om 20.00 uur in de personeelskamer van de school. In het Infomaandje komen altijd de juiste data te staan.

MR leden op schoolniveau kunnen tevens  zitting hebben in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor alle scholen van Leerplein055 .