De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft tot taak mee te denken, en in sommige gevallen mee te beslissen, in onderwerpen die voor de school, leerlingen en ouders van belang zijn. De schooldirectie overlegt met de MR over de belangrijke schoolontwikkelingen. Diverse besluiten, zoals bijvoorbeeld de vaststelling van de begroting, verandering van schooltijden of de hoogte van de ouderbijdrage kunnen uitsluitend worden genomen nadat de MR zijn goedkeuring heeft verleend.  De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 en het Reglement op de Medezeggenschapsraad.

De MR bestaat uit een gelijk aantal teamleden en ouders.  Op de Eendracht bestaat de MR uit een oudergeleding van drie ouders en drie leerkrachten. MR leden hebben zitting voor een periode van drie jaar.  De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders van de school. Hiervoor is een procedure beschreven. Na aftreden is een lid herkiesbaar.

De MR komt maandelijks samen voor overleg. De vergaderingen zijn openbaar voor ouders en verzorgers van onze leerlingen.

De MR vergaderingen zijn opgenomen in de jaarkalender en de nieuwsbrief van de school. Voorafgaand aan elke MR vergadering vindt u op de prikwanden bij de ingangen van de school, de agenda voor de komende vergadering en de notulen van de vorige vergadering.

De Medezeggenschapsraad van de Eendracht heeft de volgende samenstelling:

Oudergeleding: Leerkrachtengeleding:
Frank de Roo (voorzitter) Gemma Velders
Dennis van Buren Fleur Overvoorde
Anouk de Mutsert Désirée Bom

U kunt de MR per e-mail bereiken op het volgende e-mail adres: mreendracht@leerplein055.nl