De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) vervult een belangrijke rol binnen de school. De MR heeft tot taak mee te denken, en soms mee te beslissen, in zaken die voor de school, leerlingen en ouders van belang zijn. De schooldirectie overlegt met de MR over de belangrijke schoolontwikkelingen. Diverse besluiten, zoals bijvoorbeeld de vaststelling van de begroting of de hoogte van de ouderbijdrage, kunnen uitsluitend worden genomen nadat de MR zijn goedkeuring heeft verleend.  De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 en het Reglement op de Medezeggenschapsraad.

De MR van onze school bestaat uit een gelijk aantal teamleden en ouders. Afgesproken is dat samenstelling van de MR op onze school bestaat uit een oudergeleding van drie ouders en drie leerkrachten. MR leden hebben zitting voor een periode van drie jaar.  De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders van de school. Hiervoor is een procedure beschreven. Na aftreden is een lid herkiesbaar.

De MR komt ongeveer maandelijks bijeen. De vergaderingen zijn openbaar voor ouders en verzorgers van onze leerlingen. U bent van harte welkom!

De data van de MR vergaderingen zijn opgenomen in de jaarkalender en de nieuwsbrief van de school. Voorafgaand aan elke MR vergadering treft u op de prikwanden van de school, de agenda voor de komende vergadering en de notulen van de vorige vergadering aan. Er wordt verslag gedaan van de MR-vergaderingen in maandelijkse nieuwsbrief.

In het schooljaar 2019-2020 bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding:Leerkrachtengeleding:
Jorgen TrommelGemma Velders
Henk DammingSeline De Meyer
Lennard HuismanDesirée Bom