ouders en school

Inleiding
Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. De ouders van de kinderen maken ook deel uit van onze schoolgemeenschap. De school vindt een goed contact tussen school en thuis essentieel. Het is dan ook niet vreemd dat er op De Eendracht zoveel ouders meehelpen met talloze zaken. Ook u kunt misschien binnen de school actief een belangrijke bijdrage leveren.

Ouderparticipatie
Veel activiteiten zijn alleen maar mogelijk wanneer er voldoende hulp is. Een greep uit de mogelijkheden:
• lid van de medezeggenschapsraad (MR)
• lid van de oudervereniging (OR)
• lid van de evenementencommissie (EC)
• trainer/begeleider van schoolsportteams
• hulp bij festiviteiten en/of activiteiten
• lid van de werkgroep onderhoud rondom school
• overblijfkracht (o.l.v. Kindercentrum.nl)
• hulpouder bij (kleuter-)groepen
• hulpouder bij excursies en lessen buiten de school
• hulp bij buitenschoolse activiteiten
• lid van de seizoentafelwerkgroep (midden in de hal staat een thematafel, waarop de seizoenen, feesten en thema’s worden uitgebeeld. Ook bij de kleuters wordt een gezellige thematafel ingericht)
• lid van de hoofdluisgroep, die na iedere vakantie de haren van leerlingen controleert op luizen

Het is dus niet vreemd dat u bij binnenkomst van de school ouders aantreft die op enigerlei wijze actief zijn.

Aan het begin van het schooljaar wordt de “hulpouderbrief” meegegeven. Daarin staan alle activiteiten, waaraan ouders kunnen deelnemen, opgesomd. Voorts is een inschrijfformulier, waarmee men zich kan aanmelden, bijgevoegd. Natuurlijk kunt u zich ook gedurende het schooljaar opgeven!

Oudervereniging De Eendracht
De oudervereniging heeft als belangrijkste taken:
• een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school.
• de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school bevorderen.
• ouders betrekken bij ondersteunende werkzaamheden voor de school.
• een evenementencommissie (voorheen ouderraad) instellen die activiteiten organiseert, zoals evenementen voor en door de leerlingen: bv. Sinterklaasfeest, Kerst, kinderbingo, paasontbijt, kinderkermis, etc.

Het bestuur van de oudervereniging heeft als belangrijkste taken:
• het beheren van de oudergelden (vaststellen en innen vrijwillige ouderbijdrage, inkomsten en uitgaven evenementen en schenkingen t.b.v. de school) en ervoor zorg dragen dat deze gelden weer ten goede komen aan de kinderen op onze school. De Eendracht werkt met een oudercontract. Aan het begin van het schooljaar wordt dit contract meegegeven ter ondertekening, waarna de ouderbijdrage geïnd kan worden.
• Het beleggen van een ouderavond (minimaal eenmaal per jaar), waarin het financiële jaarverslag, de begroting voor het nieuwe schooljaar en de activiteiten van het bestuur en de (evenementen)commissie(s) worden besproken met de ouders en/of verzorgers.

U kunt als ouder en lid van de oudervereniging en dus via het bestuur van de oudervereniging invloed uitoefenen op allerlei zaken die uw kind(eren) aangaan op onze school.

Het bestuur is via e-mail bereikbaar: ov.eendracht@gmail.com

Evenementencommissie
De EC valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de oudervereniging. De leden van de evenementencommissie (EC) zijn zeer enthousiaste ouders die zich samen met de oudervereniging inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan een goede sfeer binnen de school. Zij organiseren de sinterklaasviering, de kerst- en de paasviering, de kinderbingo, etc.

Samenstelling Evenementencommissie

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR vervult een belangrijke rol in het krachtenveld tussen bestuur en school. De raad heeft tot taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of leerlingen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders en school en schoolbestuur en school. Een schoolbestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Net zoals de regering overleg voert met de Tweede Kamer of een bedrijf met de ondernemingsraad, zo overlegt het schoolbestuur met de MR. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 en het Reglement op de Medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 10 leden: 5 ouders en 5 teamleden. Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van drie jaar. Een lid van de MR dient gekozen te worden. Hiervoor is een procedure beschreven. Na aftreden is het lid herkiesbaar.
Een lid van de MR heeft zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Tijdens de vergadering van de GMR worden voornamelijk zaken besproken die van belang zijn voor alle scholen.

De MR is er voor u allemaal!

Maandelijks komt de MR bijeen. Voorafgaand aan de vergaderingen treft u op de prikwanden in de toegangshallen van de school de agenda voor de vergadering en de notulen van de vorige vergadering aan. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom!
Van de MR-vergaderingen wordt verslag gedaan via het Infomaandje.

Samenstelling  MR

De MR vergaderingen zijn in principe op elke tweede maandag van de maand om 20.00 uur in de personeelskamer van de school. In het Infomaandje komen altijd de juiste data te staan.

Ouderbijdrage
De activiteiten die op school door de Oudervereniging/Evenementencommissie en de leerkrachten worden georganiseerd, kosten natuurlijk geld. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de sinterklaasviering, kerstviering, paasfeest enz. Bij sportevenementen wordt de kinderen een consumptie aangeboden en ook de kosten voor de eindmusical van groep 8 wordt uit het zogeheten Schoolfonds bekostigd.
Daarnaast is er de bijdrage voor de schoolreizen.
Per jaar worden door de Oudervereniging en het schoolteam de doelen van de schoolreizen vastgesteld. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen betalen en meegaan.

Ook dit jaar zal, volgens wettelijke voorschriften, een contract worden opgesteld m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van het jaar worden de bedragen voor de verschillende activiteiten en de schoolreis vastgesteld en wordt de ouders gevraagd het contract te ondertekenen en vervolgens de kosten te betalen.
Ouderbijdrage 2016-2017

Stichting Leergeld
Heeft u een inkomen tot 120% van het minimumloon? Dan kunt u voor de ouderbijdrage en het schoolreisgeld een beroep doen op Stichting Leergeld. Deze stichting kan ook bijspringen voor betaling van sport, muziek, of andere zaken. Voor aanvragen kunt u bellen met 06-12675159.