Ouders en school

Inleiding
De ouders van de leerlingen maken deel uit van onze schoolgemeenschap. Een goed contact tussen school en ouders is essentieel voor een goede ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast zijn wij voor veel activiteiten afhankelijk van de hulp van ouders. Wij zijn dan ook blij dat de ouders van onze school het leerkrachtenteam ondersteunen met talloze zaken. Ook u kunt misschien  een belangrijke bijdrage leveren aan de school van uw kind.

Ouderparticipatie
Een greep uit de mogelijkheden waarbij ouders een bijdrage aan de school kunnen leveren:
• lid van de medezeggenschapsraad (MR)
• lid van de oudervereniging (OR)
• lid van de evenementencommissie (EC)
• trainer/begeleider van schoolsportteams
• hulp bij festiviteiten en/of activiteiten
• lid van de werkgroep onderhoud rondom school
• overblijfkracht tijdens de middagpauze (o.l.v. Kindercentrum.nl)
• hulpouder bij (kleuter-)groepen
• hulpouder bij excursies en lessen buiten de school
• hulp bij buitenschoolse activiteiten
• lid van de seizoentafelwerkgroep (inrichting van de thematafel in de schoolhal en bij de kleutergroepen)
• lid van de hoofdluisgroep, die na iedere vakantie de leerlingen controleert op hoofdluis

Aan het begin van het schooljaar wordt de “hulpouderbrief” meegegeven, met daarin alle activiteiten waaraan ouders kunnen deelnemen. D.m.v. een inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor een activiteit naar keuze. Natuurlijk kunt u zich ook gedurende het schooljaar opgeven!

Oudervereniging De Eendracht (OV)
De oudervereniging heeft als belangrijkste taken:
• een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school.
• de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school bevorderen.
• ouders betrekken bij ondersteunende werkzaamheden voor de school.
• een evenementencommissie instellen die activiteiten organiseert, zoals bijv. het Sinterklaasfeest en de paasviering.

Het bestuur van de oudervereniging heeft als belangrijkste taken:

• Het beheren van de oudergelden: vaststellen en innen vrijwillige ouderbijdrage en ervoor zorg dragen dat deze gelden weer ten goede komen aan de kinderen op onze school
Het beleggen van een jaarlijkse ouderavond, waarin het financiële jaarverslag, de begroting voor het nieuwe schooljaar en de activiteiten in het schooljaar worden besproken.

Het bestuur van de oudervereniging is via e-mail bereikbaar: ov.eendracht@gmail.com

Evenementencommissie (EC)
De EC valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de oudervereniging. De  evenementencommissie (EC) bestaat uit enthousiaste ouders die zich gezamenlijk inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan een goede sfeer binnen de school. Zij organiseren de sinterklaasviering, de kerst- en de paasviering, de kinderbingo, etc.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is een adviserend orgaan met wettelijke bevoegdheden. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (jan. 2007). De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 teamleden. De leden van de oudergeleding worden gekozen uit de ouders van de leerlingen van de school. Hiervoor is een procedure beschreven. Na aftreden kan een MR lid zich herkiesbaar stellen.  Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van drie jaar.

De MR komt maandelijks bijeen met de directie van de school.  De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom! De data en de belangrijkste uitkomsten uit het MR overleg verschijnen in het Infomaandje.

Ouderbijdrage

De activiteiten die op school door de Oudervereniging/Evenementencommissie en de leerkrachten worden georganiseerd, kosten natuurlijk geld. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de sinterklaasviering, kerstviering, paasfeest enz. Bij sportevenementen wordt de kinderen een consumptie aangeboden en ook de kosten voor de eindmusical van groep 8 wordt uit de ouderbijdrage  bekostigd. Daarnaast is er de bijdrage voor de schoolreisjes.  De Oudervereniging en het schoolteam stellen de bestemming van de schoolreisjes jaarlijks vast. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan met de schoolreisjes.

Aan het begin van het schooljaar worden de bedragen voor de verschillende activiteiten en de schoolreisjes vastgesteld en door de schooldirectie aan de MR voorgelegd voor goedkeuring.  Volgens de wettelijke voorschriften wordt er een oudercontract opgesteld m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage. Met de ondertekenen van het contract verlenen ouders toestemming tot het éénmalig innen van de ouderbijdrage. 

Stichting Leergeld
Heeft u een inkomen tot 120% van het minimumloon? Dan kunt u voor de ouderbijdrage en het schoolreisgeld een beroep doen op Stichting Leergeld. Deze stichting kan ook bijspringen voor betaling van sport, muziek, of andere zaken. Voor aanvragen kunt u bellen met 06-12675159.