Overgang van groep 2 naar groep 3 en kleuterverlenging

De wet op primair onderwijs (artikel 8)  zegt: “Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een onderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.”

 Voor de Inspectie bestaat er geen officiële leeftijdsgrens voor de overgang naar groep 3. De Inspectie pleit ervoor de doorstroming naar groep 3 uitsluitend te baseren op ontwikkelingsgegevens. Scholen moeten zich dan ook voor de Inspectie kunnen verantwoorden waarom kinderen, die tussen 1 oktober en 1 januari geboren zijn, na de zomer nogmaals in groep 1 of in groep 2 geplaatst worden.

De regel op De Eendracht is dat kinderen die vóór 1 oktober 6 jaar worden, doorgaan naar groep 3.  Bij de kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari geboren zijn, onderzoeken we of ze toe zijn aan groep 3 of dat verlenging zinvol is. De cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt is hierbij belangrijker dan leeftijd. Naast de toets resultaten zal de beslissing  gebaseerd zijn op de dagelijkse observaties van de leerkracht.

Criteria voor eventuele verlenging  in zowel groep 1 of 2 kunnen we verdelen in drie categorieën:

  • Achterstanden in cognitieve ontwikkeling.
  • Achterstanden op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Achterstanden in de motorische ontwikkeling.

Bij twijfel zal de leerkracht gebruik maken van de expertise van de intern begeleider. Het uitgangspunt is steeds; “Wat zijn de onderwijsbehoeften van de leerling en waar kunnen we hier het beste aan tegemoet komen?”

In de uiteindelijke beslissing wordt meegenomen:

  • De cognitieve ontwikkeling van de leerling; resultaten Cito-toetsen, toetsen CPS Beginnende Geletterdheid, voortgang met BOUW!
  • Observaties van de leerkracht middels de leerlijnen
  • De motorische- en sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling
  • De logopedische ontwikkeling van de leerling
  • Eigen observaties van de leerkracht (bijv. t.a.v. de werkhouding, spelontwikkeling)
  • Externe onderzoeken/ gegevens

Bij verlenging biedt de leerkracht altijd een aangepast stappenplan aan gedurende het schooljaar:

Oktober/November : De leerkracht bespreekt tijdens een groepsbespreking de leerlingen die volgend schooljaar naar groep 3 zouden gaan en waar twijfel is. Er wordt nog geen beslissing genomen. De intern begeleider is aanwezig bij het gesprek. De leerkracht maakt een plan op voor extra ondersteuning in de groep. Met de ouders van de leerlingen waarbij twijfel is, vindt er een oudergesprek plaats.

Januari/ februari: De resultaten van de Cito toetsen, CPS Toetsen, observaties middels de leerlijnen worden door de leerkracht met de intern begeleider besproken. Onderwijsbehoeften worden besproken. Ouders ontvangen een terugkoppeling van het gesprek.

April: leerlingen worden door de leerkracht met de intern begeleider besproken.

Mei/ Juni: Definitieve beslissing. Onderwijsbehoeften en groei van de leerling worden door de leerkracht en intern begeleider met ouders besproken.