Overgang van groep 2 naar groep 3 en kleuterverlenging

De wet op primair onderwijs (artikel 8)  zegt: “Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een onderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.”

De Inspectie van Onderwijs hanteert geen officiële leeftijdsgrens voor de overgang naar groep 3. De Inspectie pleit ervoor de doorstroming naar groep 3 uitsluitend te baseren op ontwikkelingsgegevens. Scholen moeten zich voor de Inspectie kunnen verantwoorden indien kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari geboren zijn na de zomer nogmaals in groep 1 of in groep 2 geplaatst worden.

Het uitgangspunt op De Eendracht is dat kinderen die vóór 1 oktober 6 jaar worden, in het nieuwe schooljaar doorgaan naar groep 3.  Bij de kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari geboren zijn, onderzoeken we of ze toe zijn aan groep 3 of dat verlenging zinvol is. De cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt is hierbij belangrijker dan leeftijd. Omdat de kinderen in groep 1 en 2 nog niet getoetst worden, wordt de beslissing  gebaseerd op de dagelijkse observaties van de leerkracht.

Eventuele verlenging  in zowel groep 1 of 2 kan zijn gebaseerd op:

  • Achterstanden in cognitieve ontwikkeling.
  • Achterstanden op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Achterstanden in de motorische ontwikkeling.

Bij twijfel zal de leerkracht gebruik maken van de expertise van de intern begeleider. Het uitgangspunt is steeds; “Wat zijn de onderwijsbehoeften van de leerling en waar kunnen we hier het beste aan tegemoet komen?”

In de uiteindelijke beslissing wordt meegenomen:

  • De cognitieve ontwikkeling van de leerling; CPS Beginnende Geletterdheid, voortgang met BOUW!
  • Observaties van de leerkracht middels de leerlijnen
  • De motorische- en sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling
  • De logopedische ontwikkeling van de leerling
  • Eigen observaties van de leerkracht (bijv. t.a.v. de werkhouding, spelontwikkeling)
  • Externe onderzoeken/ gegevens

Bij verlenging biedt de leerkracht altijd een aangepast stappenplan aan gedurende het schooljaar:

Oktober/November : De leerkracht en intern begeleider bespreken alle leerlingen die op grond van hun leeftijd het nieuwe schooljaar naar groep 3 gaan, maar waarbij eventueel twijfel bestaat op grond van groei en ontwikkeling van het kind. Er wordt nog geen beslissing genomen. De leerkracht maakt een plan op voor extra ondersteuning. Er is een oudergesprek met de ouders van de betreffende leerlingen.

Januari/ februari: Leerkracht en de intern begeleider bespreken de ontwikkeling van de individuele leerlingen en vergelijken de ontwikkeling van met de doelen van de leerlijn op rekenen, taal en motoriek. Ook de onderwijsbehoeften van het kind worden besproken. Ouders ontvangen een terugkoppeling van het gesprek.

April: Leerkracht en de intern begeleider overleggen en maken samen een afweging.

Mei/ Juni: Definitieve beslissing. Onderwijsbehoeften en groei van de leerling worden door de leerkracht en intern begeleider met ouders besproken.