Voorkomen van pesten op school

Onze school moet een veilige plek zijn voor alle leerlingen. Onze ambitie is dat alle leerlingen met plezier naar school gaan. Pest gedrag wordt niet getolereerd. Toch kan pestgedrag op iedere school voorkomen. Indien op onze school signalen van pestgedrag zijn,  zullen we dit serieus en zo vroeg mogelijk aanpakken. Daarom heeft onze school een pestprotocol en meten wij elk schooljaar het sociaal-emotionele welbevinden van alle leerlingen. Het pestprotocol heeft als doel de aanpak van pestgedrag op een eenduidige en efficiënte manier aan te pakken

Een pestprotocol alleen is niet voldoende. Het is beter om het onderwerp regelmatig aan de orde te laten komen in de klas en leerlingen bewust te maken van de gevolgen van pesten.  Zo proberen we eventuele problemen voor te zijn en dus preventief te werken.

Bij aanvang van het schooljaar maken we duidelijke afspraken met de kinderen. Het afspreken van heldere gedragsregels is effectief en werkt een goed pedagogisch klimaat in de hand. De regels die gelden in alle groepen zijn o.a.:

  1. Doe niets bij een ander, wat jezelf ook niet prettig zou vinden.
  2. Kom niet aan een ander als de ander dat niet wil.
  3. We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden.
  4. Vertel de meester of de juf wanneer je wordt gepest.
  5. Word je gepest, praat er thuis over. Je moet het niet geheim houden!
  6. Uitlachen, roddelen en dingen afpakken of kinderen buitensluiten vinden we niet goed.
  7. Niet aan spullen van anderen zitten.
  8. Iemand niet op uiterlijk beoordelen.
  9. Opzettelijk iemand pijn doen, opwachten buiten school of achterna zitten om te pesten is beslist niet toegestaan.
  10. Probeer ook zelf een ruzie met praten op te lossen. Na het uitpraten kunnen we ook weer vergeven en vergeten.

Deze regels gelden op school en directe omgeving.

Al deze regels worden aan iedere groep aangeboden en worden ook regelmatig besproken in de klas. In ieder lokaal zijn deze regels goed zichtbaar opgehangen.

Mocht er, ondanks deze regels en het regelmatig bespreken van aan pesten gerelateerde onderwerpen, toch pestgedrag worden gesignaleerd, dan zal de school de volgende maatregelen kunnen nemen.
Deze zijn opgebouwd in fasen:
Fase 1: Indien er sprake is van incidenten betreffende pestgedrag wordt dat met de betrokken kinderen besproken door de leerkracht van het kind om het probleem aan te pakken.
Fase 2: Indien er sprake is van herhaald pestgedrag, worden de ouders van de pester in het bijzijn van de pester op de hoogte gesteld van de ongewenste gebeurtenissen in een gesprek op school.
Fase 3: Indien het probleem zich toch blijft herhalen, meldt de leerkracht dit aan de directeur van de school. Ook kan de vertrouwenspersoon op school worden ingeschakeld.
Fase 4: De directeur nodigt de ouders uit op school voor een gesprek.
Fase 5: Indien het gedrag van de pester niet aanzienlijk verbetert- en/of de ouders van het kind werken onvoldoende mee om het probleem ook aan te pakken, kan de directeur van de school overgaan tot het uitvoeren van sancties.

Natuurlijk vindt, indien pestgedrag zich heeft voorgedaan, begeleiding van de gepeste leerling plaats. Ook de zwijgende middengroep wordt betrokken bij de aanpak van het probleem. De pester zal ook worden begeleid, om herhaling te voorkomen. Tenslotte zal er hulp aan de ouders worden geboden.

Een volledige versie van het pestprotocol is aanwezig op school en kan door ouders worden ingezien.

Tenslotte; op school gelden de regels van school en niet de regels van thuis.