mensen in de school

Personeel
Onze school heeft leerkrachten, een intern begeleider (IB), een conciërge en een directeur.

Vervanging
Een groep kan één vaste leerkracht hebben of twee leerkrachten die in deeltijd werken. In het laatste geval zorgen de leerdrachten onderling voor een goede taakverdeling en overdracht.

Ook al doen we nog zo ons best om niet ziek te worden, ook wij worden wel eens geveld door een virus of een griepje.  Een leerkracht is ook wel eens afwezig voor verlof, studie of andere bezigheden. Uit de invallerspool van het professionele uitzendbureau voor leerkrachten waar Leerplein055 een samenwerkingsverband mee is aangegaan wordt dan gezocht naar een bevoegde vervanger. Het landelijke leerkrachtentekort wordt echter ook in onze regio steeds voelbaarder. In extreme situaties kan het betekenen dat kinderen een dag/dagdeel over verschillende klassen worden verdeeld of thuis moeten worden opgevangen.

Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven wat al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Zo zal het lesprogramma zo min mogelijk onderbreking ondervinden als de eigen leerkracht er niet is.

Onderwijsondersteunend personeel

Wilma van Gurp is op OBS De Eendracht verantwoordelijk voor de conciërgetaken en het verrichten van allerlei hand- en spandiensten.

Sinds Passend onderwijs een feit is (augustus 2015) werkt onze school nauw samen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs binnen Apeldoorn. Binnen dat SWV PO hebben we een vast contactpersoon, de gedragswetenschapper, en allerhande specialisten, die in overleg kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de school. Samen met Schoolmaatschappelijk werk en de GGD (Kernteam voor ondersteuning op school) kan hulp georganiseerd worden voor het welzijn en de gezondheid van leerlingen, ouders en school zelf. Alle ondersteuning verloopt via onze intern begeleider.

We hebben nog altijd contact met veel oud-medewerkers, die bij ons vrijwilligerswerk komen verrichten; helpen bij de kleuters, toetsen afnemen, extra lezen met zwakke lezers, meehelpen bij activiteiten, etc.

Dyslectische leerlingen kunnen onder schooltijd worden begeleid door specialisten.

Stagiaires
Onze school biedt aan studenten van de PABO de gelegenheid om stage te lopen. In principe kunnen deze studenten naast de vaste leerkracht worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten en door mentoren van hun eigen opleiding.

Ook lopen studenten stage vanuit het MBO. Zij volgen bijvoorbeeld de opleiding tot onderwijsassistent bij het ROC-Aventus. Voor het bewegingsonderwijs zijn er soms stagiaires van de Academie voor Lichamelijk Opvoeding (CALO) uit Zwolle.  Zodra er stagiaires mee draaien in de groep van uw kind wordt u hierover geïnformeerd.

Overige mensen in de school
Doordat we deel uit maken van de Brede School Zuid West, samen met de Rietendakschool en de Willem van Oranje school, worden er veel extra activiteiten in onze school georganiseerd. Naast een middag activiteitencircuit m.b.t. het activiteitenaanbod voor buiten de schooltijden, zijn ook onder schooltijd andere mensen in school te vinden. Zo worden er vanuit CODA (bibliotheek) gastlessen verzorgd tijdens de Kinderboekenweek, de Kinderboekenjury, de Boekenbende (voor goede lezers in de bovenbouw), Mediawijsheid, etc. Accres biedt verschillende sportactiviteiten aan en Markant verzorgt creatieve lessen en/of lessen programmeren op de computer.

Daarnaast worden met enige regelmaat gastlessen verzorgd door mensen van buiten de school. Te denken valt hierbij aan de kinderboekenschrijvers,, het Rode Kruis, Amnesty International, medewerkers van het Park de Hoge Veluwe, etc.. Ook de lessen humanistische en/of godsdienstige vorming, vanaf groep 5, worden verzorgd door instanties van buiten de school.