Personeel in de school

Personeel

Het vaste personeel op De Eendracht bestaat uit het leerkrachtenteam, een intern begeleider (IB), een conciërge en een directeur.

Vervangende leerkrachten
Een groep kan één vaste leerkracht hebben of twee leerkrachten die in deeltijd werken. In het laatste geval zorgen de leerdrachten onderling voor een goede taakverdeling en overdracht.

In het geval van afwezigheid van de vaste leerkracht door ziekte of studieverlof, kijken wij in eerste instantie of wij de vervanging kunnen opvangen door één van de in deeltijd werkende collega’s een extra dag in te zetten. Is dit niet mogelijk, dan maken wij gebruik van de invallerspool van het professionele uitzendbureau voor leerkrachten waar Leerplein055 een samenwerkingsverband mee heeft.  Het landelijke leerkrachtentekort wordt ook in onze regio steeds voelbaarder. In extreme situaties kan het betekenen dat kinderen een dag/dagdeel over verschillende klassen worden verdeeld of thuis moeten worden opgevangen.

Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven wat al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Hiermee voorkomen wij dat het vaste lesprogramma wordt onderbroken, bij afwezigheid van de vaste leerkracht .

Onderwijsondersteunend personeel in de school

Conciërge:  Wilma van Gurp is op onze school verantwoordelijk voor uiteenlopende conciërgetaken.

Gedragsspecialisten:  Sinds de invoering van Passend onderwijs in 2015, werkt onze school nauw samen met het Samenwerkingsverband (SWV)  Passend Onderwijs binnen Apeldoorn.  Het SWV  beschikt over verschillende specialisten op het gebied van de zorg, die in overleg met ouders en onze intern begeleider kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de school.  Samen met Schoolmaatschappelijk werk en de GGD (Kernteam voor ondersteuning op school) kan hulp georganiseerd worden voor het welzijn en de gezondheid van leerlingen en ouders.

Vrijwilligers: Wij zijn gelukkig met de hulp van meerdere, ervaren vrijwilligers op vaste momenten in de week, die de leerkrachten helpen bij de kleuters, het afnemen van toetsen of bij bijvoorbeeld het extra lezen met zwakke lezers.

Dyslectische leerlingen worden op school begeleid door specialisten.

Stagiaires
Onze school biedt leerlingen van het ROC-Aventus stageplekken voor hun opleiding tot bijvoorbeeld onderwijsassistent .  Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten en door mentoren van hun eigen opleiding.  Bij het bewegingsonderwijs (gymlessen)  krijgen de leerkrachten ondersteuning van stagiaires van de Academie voor Lichamelijk Opvoeding (CALO) uit Zwolle.  Zodra er stagiaires mee draaien in de groep van uw kind wordt u hierover geïnformeerd.

Overige mensen in de school

Samen met de Rietendak- en de Willem van Oranje school, maakt onze school deel uit de Brede School Zuid-West.  De Brede School organiseert veel extra activiteiten in onze school. De Brede School activiteiten vinden meestal na schooltijd plaats, maar kunnen ook onder schooltijd plaatsvinden.  Zo worden er vanuit CODA (bibliotheek) gastlessen verzorgd tijdens de Kinderboekenweek, de Kinderboekenjury, de Boekenbende (voor goede lezers in de bovenbouw), Mediawijsheid, etc.  Accres biedt verschillende sportactiviteiten aan en Markant verzorgt creatieve lessen en/of lessen programmeren op de computer.

Daarnaast worden met enige regelmaat gastlessen verzorgd door mensen van buiten de school. Te denken valt hierbij aan de kinderboekenschrijvers,, het Rode Kruis, Amnesty International, medewerkers van het Park de Hoge Veluwe, etc.. Ook de lessen humanistische en/of godsdienstige vorming, vanaf groep 5, worden verzorgd door instanties van buiten de school.