Schoolteam

Het Schoolteam

In het schooljaar 2024-25 starten wij met 14 leerkrachten die samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in 10 groepen. Enkele leerkrachten zijn naast hun werk in de groep, een dagdeel beschikbaar voor extra ondersteuning van zorgleerlingen of ICT taken.

Daarnaast bestaat het schoolteam uit een vakdocent bewegingsonderwijs, een intern begeleider (IB), een conciërge en de directeur.

Begeleiding meer- en hoogbegaafde leerlingen

Elke donderdag is er een gespecialiseerde leerkracht vrij-geroosterd, voor de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen in de school. Deze extra begeleiding kan zowel in de eigen groep plaatsvinden als ook buiten de klas. Op deze manier komen wij tegemoet aan de bijzondere onderwijsbehoeften van deze kinderen.

Vervangende leerkrachten
Sommige van onze leerkrachten werken fulltime. Soms wordt de groep verdeeld tussen twee leerkrachten die in  deeltijd werken. In het laatste geval zorgen de leerdrachten onderling voor een goede taakverdeling en overdracht.

In het geval van afwezigheid van de vaste leerkracht door ziekte of studieverlof, kijken wij in eerste instantie of wij de vervanging intern kunnen opvangen. Is dit niet mogelijk, dan doen we een beroep op de invallerspool van het professionele uitzendbureau voor leerkrachten waar Leerplein055 mee samenwerkt.  Het landelijke leerkrachtentekort wordt ook in onze regio steeds voelbaarder. In het uiterste geval kan dit tot gevolg hebben er een dag geen invaller beschikbaar is en wij de kinderen deze dag geen onderwijs kunnen bieden.

Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het lesprogramma al klaar. Per groep wordt een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven wat al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is.

Onderwijsondersteunend personeel in de school

Gedragsspecialisten:  Sinds de invoering van Passend onderwijs in 2015, werkt onze school nauw samen met het Samenwerkingsverband (SWV) in Apeldoorn.  Het SWV  beschikt over verschillende specialisten op het gebied van de zorg, die in overleg met ouders en onze intern begeleider kunnen worden ingezet voor extra ondersteuning van de school.  Samen met Schoolmaatschappelijk werk en de GGD (Kernteam voor ondersteuning op school) kan hulp georganiseerd worden voor het welzijn en de gezondheid van leerlingen.

Vrijwilligers:

Verschillende vrijwilligers helpen ons op vaste momenten in de week bij het begeleiden van de kleuters, het afnemen van toetsen of ondersteuning bij het lezen. Dyslectische leerlingen worden op school begeleid door (externe) specialisten.

Stagiaires: 

Onze school biedt stageplekken aan studenten van de PABO Saxion in Deventer en het ROC-Aventus.  Deze studenten worden opgeleid tot leerkracht of onderwijsassistent. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten van onze school en door mentoren van hun eigen opleiding.  Bij het bewegingsonderwijs (gymlessen)  kunnen er stagiaires meelopen van de Academie voor Lichamelijk Opvoeding (CALO) uit Zwolle.

Overige mensen in de school: 

Met regelmaat nodigen wij mensen van buiten de school uit om gastlessen verzorgen. Te denken valt hierbij aan de kinderboekenschrijvers, het Rode Kruis, Amnesty International of medewerkers van het Park de Hoge Veluwe.  Medewerkers van CODA (bibliotheek) verzorgen lees-bevorderende activiteiten in de school. Daarnaast zetten wij cultuurgelden in voor het inhuren van creatieve lessen op gebied van dans, toneel, muziek, knutselen of programmeren.