Intern begeleider

Binnen onze school hebben we een intern begeleider (ib-er). De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende, coachende en begeleidende taken. Zij ondersteunt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Er worden regelmatig gesprekken gepland met de groepsleerkrachten waarbij de kinderen worden besproken. Daarnaast voert de intern begeleider regelmatig klassenbezoeken uit om de leerkracht te coachen in het didactisch en pedagogisch handelen.

Wanneer er problemen worden gesignaleerd op cognitief en/ of sociaal gebied, wordt er gekeken of speciale ondersteuning nodig is. Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd om mee te denken of te komen observeren. Dit gebeurt uiteraard niet zonder uw medeweten. Ouders worden altijd uitgenodigd om als gesprekspartner aan te sluiten en mee te denken. De intern begeleider is daarnaast ook contactpersoon voor het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind zich structureel niet goed  en/of veilig voelt, kunnen de leerprestaties afnemen. Maar ook als een kind merkt dat het de leerstof niet bij kan houden, kan dit van invloed zijn op zijn/haar gedrag. Het is daarom heel belangrijk dat de school voor de kinderen een prettige en veilige plek is.

Wanneer wij problemen signaleren, wordt er gekeken of speciale ondersteuning nodig is. De leerkracht en/of de intern begeleider (IB-er) kunnen hier nader onderzoek naar doen. Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd mee te denken of te komen observeren, hiervoor wordt altijd toestemming van ouders gevraagd.

 De intern begeleider op onze school is Letty van den Belt. Zij heeft regelmatig gesprekken met de groepsleerkrachten waarbij de leerlingen worden besproken. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het signaleren en oplossen van eventuele problemen. De intern begeleider kan met haar specifieke expertise de leerkracht ondersteunen bij het vaststellen van de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen en vaststellen welke vorm van ondersteuning er nodig is.