Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). De intern begeleiders zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team van intern begeleiders versterkt de kwaliteit door samen te werken, gebruik te maken van elkaars expertise en zowel individueel als gezamenlijk scholing te volgen.

De rol van de ib-er is aan het veranderen. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces van het onderwijs. De ib-er bewaakt en borgt de kwaliteit in de school en heeft de focus op en kennis over het leren van alle kinderen en leraren.

De intern begeleider op onze school is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende, coachende en begeleidende taken. Zij ondersteunt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Er worden regelmatig gesprekken gepland met de groepsleerkrachten waarbij de kinderen worden besproken. Daarnaast voert de intern begeleider regelmatig klassenbezoeken uit om de leerkracht te coachen in het pedagogisch en didactisch handelen.

De ib-er in de rol van kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van het kwaliteitssysteem van de school.

Wanneer de ontwikkeling op cognitief en/of sociaal gebied stagneert, wordt er gekeken of speciale ondersteuning nodig is. Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd om mee te denken of te komen observeren. Dit gebeurt uiteraard niet zonder uw medeweten. Ouders worden altijd uitgenodigd om als gesprekspartner aan te sluiten en mee te denken. De intern begeleider is daarnaast ook contactpersoon voor het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

 

 

Kinderen kunnen zowel op cognitief of sociaal gebied extra zorg nodig hebben. Er is  ook een relatie tussen beiden gebieden: Wanneer een kind zich structureel niet goed of niet veilig voelt, zullen de leerprestaties afnemen. Andersom, als een kind merkt dat het de leerstof niet bij kan houden, kan dit ook van invloed zijn op zijn/haar gedrag.

Om goed te kunnen leren, is het daarom een voorwaarde dat de school voor de kinderen een prettige en veilige plek is.

Wanneer wij problemen signaleren, wordt er gekeken of speciale ondersteuning nodig is. De  intern begeleider kan hier nader onderzoek naar doen. Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd mee te denken of te komen observeren, hiervoor wordt altijd toestemming van ouders gevraagd.

De intern begeleider op onze school is mw. Letty van den Belt. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het signaleren en oplossen van specifieke zorg van individuele leerlingen. Met haar specifieke expertise kan de intern begeleider de leerkrachten ondersteunen bij het in kaart brengen van de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen en vaststellen welke vorm van ondersteuning er eventueel nodig is.