Oudervereniging (OV)

Het bestuur van de Oudervereniging wordt gevormd door ouders van leerlingen van de school. Het bestuur van de Oudervereniging heeft als belangrijkste taken:

♦ Beheer en innen van de vrijwillige ouderbijdrage en ervoor zorgdragen dat deze gelden volledig ten goede komen aan de kinderen op onze school.

♦ Advies aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad over de hoogte van de ouderbijdrage.

♦ Uitwisseling met van de evenementencommissie (EC) – toezicht over de financiële haalbaarheid van activiteiten.

♦ Organisatie van een jaarlijkse ouderavond waarbij financiële verslaglegging aan de ouders van de school wordt gedaan en de begroting voor het nieuwe schooljaar met de geplande activiteiten wordt gepresenteerd.

De Oudervereniging bestaat uit 7 leden:

Marijke Horst                   voorzitter
Chantal Kerkdijk             vice-voorzitter
Hannie Kollerie               penningmeester
Nina Smid                         secretaris
Annemie Ritzen               algemeen lid
Marie Jose Bonekamp   algemeen lid
Rianne Stoel                     algemeen lid

Contactgegevens OV:  ov.eendracht@gmail.com