Oudervereniging (OV) De Eendracht

Oudervereniging 2018-2019

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door ouders van leerlingen van de school en bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. 

Het bestuur van de oudervereniging heeft als belangrijkste taken:

♦ beheren van de “oudergelden” (vaststellen en innen vrijwillige ouderbijdrage en ervoor zorg dragen dat deze gelden weer ten goede komen aan de kinderen op onze school
♦ bijwonen van overlegvormen van de evenementencommissie (EC) en hen adviseren over de financiële haalbaarheid van activiteiten
♦ streven naar een optimale samenwerking met de medezeggenschapsraad (MR) en gevraagd of ongevraagd schriftelijk advies uit te brengen aan de MR over zaken die ouders en of verzorgers in het bijzonder aangaan;
♦ beleggen van een jaarlijkse ouderavond waarin het financiële jaarverslag, de begroting voor het nieuwe schooljaar en de activiteiten van het bestuur en de evenementencommissie worden besproken met de ouders en/of verzorgers.

De oudervereniging heeft als belangrijkste taken:
• een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school
• de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen
• ouders betrekken bij ondersteunende werkzaamheden voor de school
• de belangen van de ouders te behartigen bij de MR en bij de schoolleiding

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit de volgende leden (augustus 2018):

Linda Stormink (penningmeester)
Martine Hilhorst en Natasja Heerema (secretaris duo)
Jessica Trommel (voorzitter)

Het bestuur is via e-mail bereikbaar: ov.eendracht@gmail.com