Klachtenprocedure

Het zou kunnen zijn, dat u een klacht heeft over de school. Die klacht bespreekt u in eerste instantie rechtstreeks met de leerkracht van uw kind. Indien er na gesprekken geen oplossing is gevonden kunt u met uw klacht terecht bij de directeur van de school. Indien dat niet tot een oplossing leidt kunt u de interne contactpersoon klachtenregeling (vertrouwenspersoon van de school) benaderen.

Mocht er dan nog geen oplossing gevonden zijn en blijft de klacht bestaan, dan neemt u contact op met de externe vertrouwenspersoon of rechtstreeks met het stichtingsbestuur. Afhankelijk van de aard van de klacht zal het stichtingsbestuur de klacht zelf afhandelen of u doorverwijzen. Indien uw klacht naar uw mening onvoldoende wordt afgehandeld kunt u de klacht uiteindelijk indienen bij de landelijke klachtencommissie.

Klachtenregeling
Leerplein055 beschikt over een klachtenregeling en is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Iedere school van Leerplein055 beschikt over een interne contactpersoon klachtenregeling (op school vaak vertrouwenspersoon genoemd). De interne contactpersoon of vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders en leerkrachten. De school besteedt jaarlijks aandacht aan de rol van de contactpersoon zodat leerlingen weten bij wie ze binnen school terecht kunnen als ze met een probleem te maken hebben. Tweejaarlijks is er een netwerkbijeenkomst voor alle interne contactpersonen van onze scholen.

Volgens wettelijk voorschrift beschikken alle schoolbesturen over een klachtenregeling. Een exemplaar van de klachtenregeling is ook op school ter inzage beschikbaar.

Onafhankelijk, extern vertrouwenspersoon
Om ervoor te zorgen, dat een klacht daadwerkelijk objectief wordt behandeld, beschikken we binnen Leerplein055 over een onafhankelijk, extern vertrouwenspersoon. Deze functie is belegd bij De IJsselgroep.