Schoolondersteuningsprofiel

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, bieden wij een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen. Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. Op onze school evalueren wij periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stellen wij de interventies zo nodig bij.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij vastgelegd wat wij onder extra ondersteuning verstaan en welke voorzieningen wij op school kunnen bieden in aanvulling op het door het samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning. Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, leggen wij in het ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling.

Het actuele schoolondersteuningsprofiel staat op onze website.

Iedere school heeft wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat welke ondersteuning een basisschool aan leerlingen kan bieden. 

Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

·         een korte typering van onze school;

·        de kwaliteit van onze basisondersteuning;

·         de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt;

·         de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden;

·         de voorzieningen in de fysieke omgeving;

·         de samenwerkende ketenpartners;

·         belangrijke kengetallen van onze school.