CITO toets groep 8 en doorstoom naar het Voortgezet Onderwijs

In april wordt bij de leerlingen van groep 8 de eindtoets basisonderwijs van het CITO afgenomen. De toets is bedoeld als hulpmiddel om te komen tot de juiste keuze voor het vervolgonderwijs. Scholen geven echter vóór het maken van de CITO toets al een advies voor vervolgonderwijs, gebaseerd op de schoolresultaten, observaties en ervaringen met het kind in de voorafgaande schooljaren.

Het resultaat van de eindtoets is dan ook in de meeste gevallen niet doorslaggevend voor het advies voor vervolgonderwijs.  In het geval dat een kind de CITO eindtoets minder goed maakt dan op grond van ons reeds uitgebrachte schooladvies verwacht was,  zal ons advies hier niet meer door veranderen. Omgekeerd kan ons advies naar boven aangepast worden als een kind de toets significant boven verwachting maakt.  In verreweg de meeste gevallen zal de score van de leerling echter overeenkomen met datgene wat verwacht kan worden op grond van ons bestaande advies.

Doorstroom naar Voortgezet onderwijs vanuit de OBS De Eendracht

Schooljaar 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Aantal lln. groep 8 26 34 39 36
Cito eindscore 538,10 527,40 535,08 536,72
Gymnasium 3 1 2 0
Tweetalig VWO 1 0 1 0
VWO 5 3 7 5
HAVO-VWO 1 5 5 8
HAVO 5 2 3 3
HAVO- VMBO TL 2 5 4 2
VMBO TL 0 5 6 5
VBMO TL/Kader 1 2 1 0
VMBO Kader 7 1 5 6
VMBO Kader/Basis 1 6 2 5
VMBO Basis 0 4 1 2
VMBO LWWO 0 0 1 0
Praktijkschool 0 0 1 0