waarom kiezen voor De Eendracht?

In tien punten geven we u kort aan wat wij uw kind te bieden hebben en waar we trots op zijn!

  1. We zijn een goede, moderne school met veel nieuwe, moderne leermiddelen
  2. De ontwikkeling van de kinderen wordt heel goed gevolgd. Er is een IB’er (intern begeleider) die samen met de leerkracht de individuele ontwikkelingen en groepsprocessen bewaakt en eventueel bijstuurt
  3. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen al eenmaal per week Engelse les
  4. Kinderen van alle levensovertuigingen en uit alle maatschappelijke -stromingen zijn welkom. Vanaf groep 5 kan er gekozen worden voor extra lessen humanistisch vormingsonderwijs (HVO) of godsdienstonderwijs(GVO). De lessen worden aangevraagd bij voldoende voorinschrijvingen
  5. Ouders kunnen hun kind dagelijks tot in de groep begeleiden
  6. De sfeer en omgang onder de ouders, leerkrachten en leerlingen wordt als heel prettig en professioneel ervaren. Dit kwam ook naar voren in de tevredenheidpeiling welke onder de ouders is gehouden in 2016
  7. Er wordt met respect met elkaar omgegaan
  8. De Eendracht beschikt over een voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse opvang (VSO, TSO en BSO). Deze opvang wordt vakkundig verzorgd door Kindercentrum.nl.
  9. De school doet mee aan veel sportactiviteiten
  10. We maken deel uit van de Brede School. Dat samenwerkingsverband zorgt ervoor dat er onder en na schooltijd veel leuke extra activiteiten voor de kinderen zijn.