De Kleutergroepen

In de kleutergroepen werken we op thematische basis, gericht op taal- en rekenbegrippen, voorbereidend schrijven, motoriek, ontwikkeling van de zintuigen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ons kleuteraanbod is gedifferentieerd, toegesneden op de onderwijsdoelen van groep 1 en 2 en verschillende ontwikkelingsniveaus van kinderen. Verwerkingsmogelijkheden zijn er ook in de bouwhoek, een huishoek en kasten vol constructie- en ontwikkelingsmateriaal. Deze materialen zijn zo samengesteld dat er voor alle kinderen uitdaging in zit.

Van iedere gr. 1-2 leerling, houden we de ontwikkeling bij op de onderdelen taal, rekenen en motoriek. Daarom kunnen wij op elk gewenst moment in ons leerlingenvolgsysteem nagaan in hoeverre de kinderen de onderwijsdoelen al beheersen. We prikkelen de kinderen om hun belangstelling te wekken voor lezen, schrijven en rekenen. Dit gaat grotendeels spelenderwijs, maar het gebeurt wel gericht. 

Doel is de kinderen eind groep 2 zo goed mogelijk voor te bereiden op groep 3. De kinderen kennen eind groep 2 minimaal de eerste 15 letters, die worden behandeld in groep 3. Onderzoek heeft uitgewezen dat ze met die kennis een fijne start kunnen maken bij het methodisch leren lezen. Ook aan de rekenkennis worden minimum eisen gesteld om naar groep 3 te kunnen gaan.

Werken met het takenbord

Op de Eendracht maken wij bij de kleuters gebruik van een taakbord.  De kinderen mogen zelfstandig hun naambordje hangen bij de pictogrammen van de werkjes op het takenbord.  Sommige werkjes zijn verplicht, bij andere werkjes hebben de kinderen keuzevrijheid.  Zo wordt er structuur geboden en leren de kinderen al vroeg keuzes te maken en een taakgerichte werkhouding te ontwikkelen. Daarbij mag natuurlijk van een kind uit groep 2 meer verwacht worden dan van een startende kleuter.

Bij binnenkomst in de groep kan een kleuter op het planbord meteen zien wat er die morgen of middag gedaan gaat worden, hetgeen structuur biedt aan de kinderen.

Spelen is leren!

We beginnen de dag normaal gesproken in de kring.  Hierna gaan de kinderen uiteen in hoeken. Zo is er de bouw-, huis-, luister- en leeshoek, de spelletjestafel, de zand-/watertafel en het verfbord. Ook de werklessen, die horen bij de thema’s, worden gedaan tijdens het hoekenwerk. Soms beginnen we de dag met een inloop, waarbij de kinderen kunnen dan meteen aan het werk met wat er klaar staat en ouders de eerste 10 minuten tot 8.30 uur even meedoen.

De kleuterleerkracht werkt dagelijks met een ‘kleine kring’. Hierbij geeft de leerkracht een beperkt en gericht groepje kinderen extra uitleg over een specifiek reken- of taaldoel, terwijl de rest van de groep in de hoeken aan het spelen is.

Naast spelend leren staat de beweging centraal. Bij redelijk weer gaan de kinderen buiten spelen. In geval van regen wordt er gebruik gemaakt van de speelzaal in de school.