medezeggenschapsraad

De MR vervult een belangrijke rol in het krachtenveld tussen bestuur en school. De raad heeft tot taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of leerlingen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders en school en schoolbestuur en school. Een schoolbestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Net zoals de regering overleg voert met de Tweede Kamer of een bedrijf met de ondernemingsraad, zo overlegt het schoolbestuur met de MR. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 en het Reglement op de Medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat voor onze school uit 8 leden: 4 ouders en 4 teamleden. Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van drie jaar. Een lid van de MR dient gekozen te worden. Hiervoor is een procedure beschreven. Na aftreden is het lid herkiesbaar.
Een lid van de MR heeft zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Tijdens de vergadering van de GMR worden voornamelijk zaken besproken die van belang zijn voor alle scholen.

De MR is er voor u allemaal!
Maandelijks komt de MR bijeen. Voorafgaand aan de vergaderingen treft u op de prikwanden in de toegangshallen van de school de agenda voor de vergadering en de notulen van de vorige vergadering aan. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom!
Van de MR-vergaderingen wordt verslag gedaan via het Infomaandje.

Op dit moment is de MR als volgt samengesteld (mei 2017):

Namens de ouders:Namens de leerkrachten:
Henk DammingHerman Beekman
Ron HofmanAnita Lijbers
Manon RodriguesSeline De Meyer
Jorgen TrommelGemma Velders
                                              .

De MR vergaderingen zijn in principe op elke tweede maandag van de maand om 20.00 uur in de personeelskamer van de school. In het Infomaandje komen altijd de juiste data te staan.

Delen via